Edukacijski modul 2
Autor Administrator
Ponedjeljak, 23 Svibanj 2011 10:48
PDF Ispis E-mail

Prodaja tradicijskih proizvoda

OPIS EDUKACIJE CENTRA ZA TRADICIJSKE OBRTE – EDUKACIJSKI MODUL 2

Svrha

Svake godine sve se više povećava broj turističkih posjeta Ličko-senjskoj županiji, a posebno Gackoj dolini, PP Velebit i NP Plitvička jezera. Također, Republika Hrvatska, Lika i njezini stanovnici sve više ulažu u razvoj turizma i turističku ponudu. Svaka turistička destinacija u Lici ima mala prodajna mjesta na kojima se nude domaći lički proizvodi koji su izuzetno traženi, a u prodaji i proizvodnji ih nema u zadovoljavajućim količinama, često su upitne kvalitete ili standarda, a nedostaje im i dizajn koji je prilagođen turističkoj ponudi. Upravo seoska domaćinstva, sa dugogodišnjom tradicijom proizvodnje, al ii poznavanja starih materijala i vještina, prava su riznica domaćih proizvoda kojima je nadaleko prepoznatljivo područje Like. Upravo ti, domaći proizvodi, ključ su opstanka, motivacije i mogućnosti proizvodnje seoskih domaćinstava, koja polako odumiru. Kupnjom tradicijskih proizvoda, bez obzira da li se radi o obrtima ili prehrambenim proizvodima kupcima se pruža pravi doživljaj kraja bilo pričom, okusom, mirisom ili vizualno-taktilnim doživljajem.

Cilj edukacije

Cilj ovog modula je korisnicima pružiti znanja o vrijednosti i potencijalu tradicijskih obrta na rastućem turističkom tržištu, kako istražiti potražnju tog tržišta i formirati brand. Korisnicima će se pružiti znanja i vještine o tome kako osmisliti tradicijski proizvod u današnjem kontekstu današnje i buduće tržišne potražnje, kako proizvod dizajnirati, kreirati i proizvesti te ponuditi tržištu u obliku originalnog suvenira kao dijela ukupne turističke ponude. 
Naglasak ove edukacije je na teoretskom i praktičnom znanju o izradi i kreaciji tradicijskih proizvoda za tržište, ali I njihovoj prodaji na tržištu. Praktične vježbe izrade proizvoda pomoći će korisnicima usvojiti nova znanja o izradi, ali i njihovu oblikovanju prilagođenom novim zahtjevima tržišta ali i ciljanim tržištima. Praktične vježbe obuhvatiti će i direktnu prodaju te način prodaje proizvoda i usluga.

Trajanje modula

4 radna dana – 4 tematske radionice / ukupno trajanje 32 radna sata

Ciljne skupine korisnika

Korisnici ovog edukacijskog modula su osobe koje već imaju neke spoznaje o mogućnostima koje im pruža njihovo seosko domaćinstvo, a posebno o tradicijskim obrtima i proizvodima koji se mogu revitalizirati ili stvarati na seoskim domaćinstvima.

Sadržaj modula 

RADIONICA 1 – nasljeđe tradicijskih obrta i njihova važnost u kreiranju turističke ponude

• Od tradicijskog proizvoda do tržišta suvenira s treningom o proizvodnoj praksi

• Tradicionalni proizvod kao dio ponude ruralnog turizma

• Važnost proizvoda od drveta, vune i tradicijskog tkanja

• Kulinarsko nasljeđe na području Like

 

RADIONICA 2 – nasljeđe običaja i navika stanovnika Like, i njegovi moderni oblici

• Važnost izvornosti, originalnosti i dizajna suvenira u turističkoj ponudi ruralnih područja

• Tradicijski proizvod u novom kontekstu – vrijednost i potencijal novih tradicija

• Prepoznatljivost domaćih prehrambenih proizvoda

• Marketing i promidžba domaćih tradicijskih obrtničkih i prehrambenih proizvoda kroz turističku ponudu

• Tradicijski proizvod u direktnoj prodaji (teorija i praktičan rad)

Metode i alati

• PPT prezentacije s dodatnim edukacijskim materijalima i izvorima informacija 
• Priručnik o tradicijskom nasljeđu, proizvodnji i načinima distribucije tradicijskih proizvoda (Centar za tradicijske obrte) 
• Tradicijski alati i načini proizvodnje tradicijskih proizvoda – praktične vježbe 
• Izvori informacija i primjeri dobre prakse s kontaktima 

Predznanje

Poznavanje tradicijskih obrta

Uvjerenje

Certifikat RREC-a i NVO Gačanka o završenom seminaru koji dokazuje stečene vještine.

Ažurirano Ponedjeljak, 23 Svibanj 2011 17:55